Veranderlab Omgevingswet

VeranderLab “VERNIEUWEND PARTICIPEREN met de Omgevingswet”

Met de Omgevingswet wordt van iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving een andere manier van werken vereist: integraal, gebiedsgericht, vraagstukgericht, samenwerken, proces- en keten georiënteerd. Gemeenten zijn gestart met dit veranderingsproces en doen ervaringen op met de wijze waarop participatie wordt vormgegeven. Het is de opgave een overgang te realiseren van de systeemwereld naar de leefwereld van de inwoners, een samenspel waarin het vraagstuk en de inhoudelijke afweging bepalend zijn en waarin vooraf in co-creatie met stakeholders keuzes worden gemaakt in omgevingsvisies en plannen.

Bij veranderaars binnen gemeenten ligt nu de vraag op tafel ‘hoe geven we in co-creatie de andere manier van participatie en de cultuurverandering die dit met zich mee brengt invulling’?

De Omgevingswet vraagt een aanpak die uitgaat van samenwerking, integraliteit, partici-patie, samenhang, gebiedsgericht werken en denken in mogelijkheden. Een aanpak waarin het maatschappelijk vraagstuk en de belanghebbenden centraal staan. De rol van gemeenten verschuift van regisseren naar (meer) faciliteren en verbinden. Daarbij is het samenwerken met rijksoverheid, provincies en waterschappen vanzelfsprekend. De vraag voor veranderaars is hoe we deze verandering kunnen realiseren.

Doel
De Omgevingswet leidt tot een verdergaande transformatie vergelijkbaar met het sociaal domein. Veranderaars bij de verschillende betrokken partijen zijn op zoek naar een manier van navigeren, sturen en schakelen. Een manier die aansluit bij het doel en de bedoeling van de Omgevingswet: intern, en extern met inwoners en partners.

In dit Veranderlab gaan we verkennen hoe het speelveld en het veranderveld eruit ziet. We zoomen in op de wijze waarop de nieuwe manier van participatie vorm kan krijgen: de hoe-vraag. En op de rol die de veranderaar kan spelen om dit te stimuleren.

Voor wie
Dit Veranderlab is primair bedoeld voor veranderaars en adviseurs die betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet en die gezamenlijk willen optrekken om de andere manier van werken en participatie in hun gemeente vorm te geven.

Wanneer en waar
In overleg een dagdeel – regionaal te organiseren
Tijd: 9.00 – 12.30 uur of 13.00 – 16.30 uur
Locatie: n.t.b.
Aantal deelnemers: max. 30 personen

Kosten deelname
Prijsopgave op aanvraag. Vul het contactformulier in of stuur een mail naar
welkom@perron2020.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met je op.

Voorbeeld Programma
13:00 Opening en welkom
13:10 Inleiding op de verschillende manieren waarop participatie vorm kan krijgen: spreker die de rol van omgevingsmanager vervult en ervaring heeft met traditionele en innovatieve vormen van participatie
13:50 Opmaken van het eigen speelveld en veranderveld (incl. invloed en belangen)
14:30 Pauze en netwerken
14:45 In dialoog (koffietafel) verbeelden van de huidige (2017) en toekomstige (2024) situatie en inzoomen op de vraag ‘welke manier van participatie past het beste binnen je eigen organisatie’
15:30 Samen de actiepunten benoemen ‘hoe kunnen we in samenwerking de participatie en de cultuurverandering die daarbij in gang wordt gezet, vorm geven?’.
16:00 Gezamenlijke afronding en reflectie op de middag
16:30 Afsluiting