Medezeggenschap in Ontwikkeling

Tweedaagse “Medezeggenschap in ontwikkeling”
Ontwikkeltraject voor OR-leden die willen vernieuwen

Zorg met een vernieuwende manier van medezeggenschap voor duurzame verandering binnen je gemeentelijke organisatie

De tweedaagse “Medezeggenschap in ontwikkeling” is een ontwikkeltraject voor OR-leden in gemeenten, die een actieve rol willen vervullen in verandering en vernieuwing van hun organisatie. Vernieuwers die er in geloven dat door participatie vanuit de organisatie en het stimuleren van de kwaliteit hiervan, medezeggenschap bijdraagt aan de gemeentelijke veranderopgaven. Vernieuwers die het vermogen hebben of dit meer willen ontwikkelen om meer initiërend dan volgend te opereren.
In de tweedaagse verbind je de ontwikkelingen in de samenleving en de veranderopgave van je organisatie aan de verandering die je binnen de medezeggenschap gaat realiseren.

Medezeggenschap in Ontwikkeling
De veranderingen die op gemeenten afkomen brengen een andere werkwijze met zich mee voor managers en medewerkers. De rol en werkwijze van de medezeggenschap zal daarom ook veranderen. De nieuwe manier van medezeggenschap vraagt focus op participatie en andere vormen van meedenken, meesturen en meedoen. Veel OR-leden zoeken naar hun rol in deze ontwikkeling. Voor hen is de tweedaagse “Medezeggenschap in ontwikkeling” bedoeld.

Doel van “Medezeggenschap in ontwikkeling” is het vergroten van het handelingsrepertoire van gemeentelijke OR-leden, zodat zij in staat zijn verandering en vernieuwing te realiseren door:

  • Het organiseren van nieuwe vernieuwende (werk)vormen van medezeggenschap;
  • Het betrekken van de rest van de organisatie, participatie bij medezeggenschap;
  • De dialoog te bevorderen tussen alle betrokkenen bij de medezeggenschap (bestuurder, HR, ondernemingsraad, medewerkers);
  • Zicht te hebben op de veranderingen die op de gemeenten af komen en hoe hier op een effectieve wijze aan mee te werken.

Resultaten

Deelname aan “Medezeggenschap in ontwikkeling” vergroot je handelingsrepertoire en biedt:

  • Actuele kennis van ontwikkelingen die op gemeenten afkomen (denk aan het sociale, publieke en het ruimtelijk-fysiek domein) en inzicht in de opgaven die deze ontwikkelingen aan de gemeentelijke organisatie en medezeggenschap stellen;
  • Expertise die past bij de veranderende behoefte van de organisatie en de manier waarop je daar vanuit je rol in de medezeggenschap invulling aan kan geven;
  • De verbinding van de medezeggenschap (vaardigheden) aan de eigen persoon (drijfveren) en het vermogen om kritisch te reflecteren op de eigen rol en positie in de verandering;
  • Meer grip krijgen op de omgeving en invloed uitoefenen op de momenten dat het ertoe doet.

Het programma

Deelnemers onderzoeken in de tweedaagse “Medezeggenschap in ontwikkeling” wat hun kennis al is van de veranderingen, welke expertise daarbij past en hoe zij hun rol ‘tussen top en werkvloer’ verder kunnen ontwikkelen. Het programma bestaat uit een tweedaagse waarin met behulp van vernieuwende werkvormen concreet aan de slag wordt gegaan met de eigen opgave. In beide dagen ligt het accent op verandering en vernieuwing. We verkennen ontwikkelingen die op gemeenten afkomen en hoe de organisatie van participatie vorm gegeven kan worden.

Dag 1
Kennismaking en ontmoeting ‘Vernieuwers in Medezeggenschap’
Introductie stand van zaken landelijke trends en ontwikkelingen
Je eigen praktijk en je eigen leervraag als basis voor verandering
Speelveld en Veranderveld, incl. analyse
Betekenis voor je eigen MZ en je eigen veranderopgave

Dag 2
Pitch je eigen veranderopgave: over de positie en werkwijze van de OR in de organisatie (wat wil ik)
Je persoonlijk actieplan voor je organisatie en je medezeggenschap (wat heb ik te doen, wat heb ik te laten)

Tijdens de tweedaagse werken we volgens de methode ‘Waarderend door de U”. We gaan concreet aan de slag met Theory U van Otto Scharmer en de Golden Circle van Simon Sinek. Vernieuwende werkvormen zijn het speelveld/veranderveld, de koffietafel, de pitch en het actieplan ‘doen en laten’.

Begeleiding
De tweedaagse MZ in ontwikkeling wordt begeleid door Eric Edens en Nancy Kalbvleesch. Beiden werken als veranderaar en trainer bij een gemeentelijke organisatie en hebben veel ervaring met gemeentelijke HRM- en organisatievraagstukken en vernieuwing van medezeggenschap. Eric en Nancy maken deel uit van Perron2020 dat o.a. landelijk trainingen verzorgd.

Data en tijden
In overleg in te plannen

Kosten
Deze passen binnen de richtbedragen van de SER.
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft richtbedragen vastgesteld voor scholing van de or. Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor voldoende kwalitatieve scholing en vorming. Het richtbedrag voor een maatwerktraining voor de hele or is gesteld op 1.010 euro per dagdeel per or per trainer. Het richtbedrag voor or-trainingen met een open inschrijving is 180 euro per dagdeel per individueel OR-lid. De bedragen zijn exclusief BTW.

Wil je deelnemen of meer weten? Neem contact op met:

Nancy Kalbvleesch: 06-40373158 nancy@perron2020.nl
Eric Edens: 06-12998037 eric@perron2020.nl

Of mail naar or@perron2020.nl